RSS

Bibelns kronologi 101

13 Aug

Bibelns historiska böcker (GT: 1 Mos – Ester; NT: Matt – Apg) är rika på information som är användbar för att datera olika händelser i förhållande till varandra så att vi kan följa hela Jordens historia hela vägen från början – oavbrutet!

I Första Mosebok finns det till exempel släkttavlor som följer detta mönster:

A var a år när han blev far till B …
B var b år när han blev far till C …
C var c år när han blev far till D …

Det krävs inte ens grundskoleexamen för att lista ut att man kan addera alla åldrar och därmed räkna ut hur lång tid som passerat från A till exempelvis N. En sak som man dock måste ha i åtanke är att endast hela år anges. Om det står att A var 35 år gammal när han blev far till B så kan det innebära att han nyligen hade fyllt 35 eller att han nästan skulle fylla 36. Detta ger oss en felmarginal på ett år för varje person som finns med i listan, vilket är anledningen till att det inte går att räkna ut exakt på året när Floden ägde rum. (Sedan vet vi förstås inte om man förr tänkte att en person som var nära att fylla 35 genom avrundning räknades som 36 år.)

Ibland får vi även veta summan direkt:

Just denna dag, då 430 år hade gått, drog alla Herrens härar ut ur Egypten. – 2 Mos 12:41

Från och med att Israel fick kungar som regerade över dem anges åren istället utifrån kungarnas regeringsår:

Under Rehabeams femte regeringsår tågade Shishak, kungen av Egypten, mot Jerusalem – 1 Kung 14:25

Efter att riket splittrades i två (Israel i norr och Juda i söder) refererade man till regenten i det andra riket när man skulle berätta när en regent tillträdde:

Under Asas tredje regeringsår i Juda blev Basha, Achias son, kung över Israel, och han regerade tjugofyra år i Tirsa. – 1 Kung 15:33

Läkaren Lukas överträffade alla andra i kronologisk noggrannhet genom att referera till åtta samtida regenter och ledare, för att vi alla skulle kunna vara helt säkra på när i historien Johannes döparen (och därefter Jesus) trädde fram:

Under femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Itureen och Trachonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överstepräster, kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. – Luk 3:1-2

För den som tror på profetior kan även dessa användas för att datera olika händelser. Till exempel kan vi få information om vilket år Jesus korsfästes baserat på profetian om 490 år (70 årsveckor) i Daniel 9:24-27. Mer om det en annan gång.

Annons
 

2 svar till “Bibelns kronologi 101

 1. 144000treesoflife

  20 augusti, 2013 at 02:02

  Ok, Johannes… Du känner ju igen mig väl! Tack för kramen jag fick av dej på NOLIA-mässan här om sistens!…

  Jag ger dig högsta betyg i semi-traditionellt tänkande vad gäller samtliga dina slutsatser ovan. Men om jag skulle råka vara din lärare och utgå från de grunder och fakta jag hitintills själv blivit välsignad med på min mångåriga mycket aktiva läroväg rörande bibliskt tidstänkande, ja, då skulle du få klart underkänt. Å andra sidan sett så skulle sistnämnda betyg då även innebära att jag även gav mig själv ett klart och tydligt underkännande vad beträffar min förmåga att dela med mig av de kunskaper och insikter jag menar att min Skapare och Frälsare lyckats leda mig fram till. Därför måste ansvaret återfalla på mig själv helt och hållet… eller hur?

  Dessutom, vid närmare eftertanke, hur lång tid har det tagit för mig innan jag äntligen upptäckt de hemligheter jag ditintills inte känt till??? Och detta till trots mitt oerhörda och långvariga intresse för dessa ting!!! Slutpoängen blir att jag säkert gör bäst i att glömma varje min tanke om att ge dig något som helst annat betyg än allra högsta möjliga, nämligen baserat på ditt uppenbara intresse för att studera och lära mer om saker som har med dessa gudomliga ting att göra.

  Här är en liten intressant pärla som jag tror du kommer att uppskatta så snart du upptäcker att den lite oslipade sten du håller i fakiskt innehåller en mycket värdefull ädelsten:

  Vad jag åsyftar är ditt resonemang rörande släkttavlorna i 1 Moseboken. Tänk efter lite grann… Om det faktiskt vore så att den som författat och nedtecknat patriarkernas släkttavlor hade räknat tidsperioder så som vi är vana vid och i enlighet med det du själv föreslår, hur skulle då resultatet ha blivit?…

  A var a år när han blev far till B.
  Därefter levde A b år och födde söner och döttrar.
  A:s hela ålder blev c år. Därefter dog han.

  Repetera sedan detta mönster för var och en av patriarkerna som finns med i släkttavlorna. Vad borde du då finna rörande de siffror som anges i släkttavlorna om det förhåller sig så som vi ovan förmodat? Tänk efter noga nu!… Det hör till saken att grundtexten inte ger oss någon motsvarighet till ordet ”alltså” så som detta ord återfinns i 1917 års översättning, exempelvis 1 Mos 5:8, 11, 14, 17, 20, 23… Det handlar således inte om att respektive patriarks ålder när han dog bara är en förenklad slutsats baserad på en sentida skribents egen uträkning. I stället är jag övertygad om att vi har anledning till att fullständigt lita på att de siffror Bibeln ger oss utgör tillförlitliga, faktiska, och korrekta siffror. Förutsatt visserligen att vi rätt förstår Bibelns egna definitioner, tidstänkande, och räknesätt. Ja, egentligen kvittar det hur siffrorna avrundats (samtliga siffror måste ju avrundas enligt samma regel, eller hur?!!!), men faktum är att Bibeln gör även denna detalj klar och tydlig för oss när vi studerar saken tillräckligt noga…

  Om vi utgår från att åtminstone dödshändelsen för respektive patriark inträdde slumpartat under året vad skulle vi då finna? Skulle inte antalet udda månader utöver det heltal i år räknat som anges i släkttavlorna vara slumpartat fördelat mellan årets samtliga månader? Eller dito vad gäller antalet dagar? Talet b ovan måste därför nödvändigtvis utgöras av tal som avrundats enligt då gängse regler (kvittar vilken) till ett helt antal år.

  Om vi sen tittar lite närmare på talet a så gäller inte nödvändigtvis samma situation då som nu. Tänk bara på den verklighet som fortsättningsvis råder i vildmarken bland snart sagt alla djur! Eller är det inte sant att de allra flesta vilda djur bara är brunstiga en viss tid på året och sedan föder sina ungar vid en annan specifik tid på året? Ligger det inte nära till hands att denna situation gällde även människorna alltsedan skapelsens morgon och ett gott antal år därefter? Det är alltså inte alls så osannolikt att tänka sig att samtliga fäder föddes vid samma tid på året som samtliga sina söner, eller hur? Detta kommer i så fall att innebära att talet a ovan i verkligheten faktiskt är ett ganska exakt heltal vare sig man önskar avrunda det eller ej.

  Vad gäller då talet c ovan? Är det kanske inte sant att hur man än avrundar b för varje enskild patriark, så kommer även talet c på motsvarande sätt att för varje enskild patriark avrundas på exakt samma sätt uppåt eller nedåt, och exakt lika mycket. Därav följer också att det utan undantag kommer att gälla att a+b=c. Exakt! Under dessa betingelser finns ingen som helst anledning att dra en slutsats av typen a+b=c±1. (Nämligen så som du föreslagit ovan rörande avrundade tal).

  Om vi istället låser oss fast vid tanken att även talet a i verkligheten (precis som b ovan) motsvarades av ett heltal plus ett slumpmässigt antal månader eller dagar jämt fördelade över hela året, hur skulle resultatet i släkttavlorna då se ut? Gäller det kanske inte att antalet avrundade månader för a skulle variera från noll till antalet månader på året? Samma regel för b, men, eftersom antalet avrundade månader för a respektive b för en given patriark i flertalet fall kan förväntas vara olika, kommer summan c att utgöras av heltalet a år plus heltalet b år plus x antal månader, nämligen där x varierar från noll till 24 månader (om vi förutsätter att året hade tolv månader). Vilken regel som än används för avrunding av respektive tal, så kommer vi därför att finna att talet c (efter avrundning) för ungefär hälften av patriarkerna blir exakt a+b=c, men också att talet c (efter avrundning) för resterande patriarker inte blir a+b=c utan istället a+b=c±1.

  Om vi således väljer att lita på Bibelns ord, och att de tal vi där finner står för en faktisk verklighet… Om vi alltså väljer att inte sätta oss själva och våra egna förutfattade meningar över Bibeln sådan den faktiskt är skriven… Vilka slutsatser kan vi då dra av ovan nämnda? Eller är det kanske inte sant att vi sätter oss själva över bibelns klara ord om vi förutsätter att de tal i Bibeln som är klart och tydligt nedtecknade inte är att lita på exakt så som de är skrivna?

  Ok, jag medger att vi kanske inte måste låsa oss vid tanken att människorna ursprungligen var brunstiga och födde sina barn vid en och samma årstid så som djuren ute i vildmarken. Så kan det nog mycket väl ha varit. Likväl kvittar det om detta är ett faktum eller ej. Bibeln ger oss en mycket mera entydig och enkel grund för precis samma sätt att räkna…

  Det är ju väl känt att Bibeln räknar kungarnas regeringsår baserat på kalenderår, och på så sätt att det kalenderår då en kung tillträder sitt ämbete räknas som ”tillträdesår” (motsvarande år noll). Det kvittar sedan om längden på tillträdesåret är 1 dag eller (ett helt år minus 1 dag). Respektive kungs 1:a regeringsår börjar alltså inte förrän i och med nästföljande kalenderårs första dag.

  Vad som kanske inte är lika väl känt är att detta slags tidstänkande i Bibeln gäller alla slags tidsperioder. Inte bara kungarna och deras regeringsår således!

  Samma gäller alltså exempelvis ett barns födsel. Samma gäller i princip vilken händelse som helst, exempelvis antalet [kalender]år som en given patriark levde och födde söner och döttrar intill den dag han dog.

  Dessutom gäller att det kalenderår som för en viss kung betecknas som hans tillträdesår, samtidigt och fortsättningsvis kommer att räknas (namnges) såsom tillhörande den tidigare kungen.

  Resultatet av allt detta ger oss ett genialt enkelt och exakt sätt att summera ihop en given sekvens av bibliska årtal. Vi kan helt enkelt glömma alla udda månader eller dagar när sådana inte specificeras. Resultatet blir ändå exakt och korrekt.

  För att verkligen sätta sig in i och förstå alla de välsignelser som är knutna till Bibelns tidstänkande tror jag det är helt nödvändigt att, efter bästa förmåga, leva med i Guds egen tideräkning enligt den undervisningsplan som ges inte minst i 3 Mos 23 där vi ju också först och främst finner att var sjunde dag allt sedan skapelsens begynnelse är helgad och avsatt i syfte att påminna oss vår matematiskt exakta tidsrelation till den skapelse som är nedtecknad i 1 Mos 1 & 2. I 3 Mos 23 finner vi inte minst de årliga högtider som är förlagda till det bibliska årets sjunde månad… En slags sabbatsmånad således och den månad som faktiskt också innehåller långt fler av de årliga högtidsdagarna eller sabbaterna än någon annan månad på året. Jag poängterar detta faktum i detta sammanhang inte minst av den anledningen att det finns väldigt mycket kopplingar mellan lövhyddohögtiden och familjers grundande, dvs bröllopstider. Med tanke på att människor sedan urminnes tider räknat sin ålder, dvs sin födelse, från livets första början och i samband med befruktningen blir det därför helt naturligt att räkna denna händelse, lövhyddohögtiden, såsom knuten till en given människas ”tillträdesår”, dvs ”födelseår”. Om du dessutom betänker hur dold och osäker, inexakt, denna händelse, befruktningen, är för vars och ens våra ögon, blir det då inte helt naturligt att i stället knyta en given patriarks födelse till en mera synlig årlig händelse vid en viss given tid på året? En tidpunkt som Skaparen själv designat och välsignat sitt egendomsfolk med! Eller hur lätt är det egentligen för någon att säkert veta när en blivande mamma har sin sista ägglossning innan befruktning sker? Är det kanske inte sant att det ganska vanligt förekommer såväl en extra mens efter befruktning, som en utebliven mens månaden innan befrukting ägt rum? För att nu inte tala om den osäkerhet som ligger i att veta exakt vilken natt ett barn blivit till, nämligen där föräldrarna sover tillsammans varje natt…

  Guds egen tideräkning såsom den utformas genom samtliga de högtider Guds folk för all tid blivit välsignade med, är designad att göra allting lättare och bättre för oss på alla sätt. Här har jag visat hur dessa högtider lägger grunden för en genialt enkel, klar och tydlig förståelse och beräkning av en exakt kronologi alltifrån skapelsens morgon och ända tills varje senare nu. Denna samma tideräkning skapar också en reell grund för ett samhälle fritt från all slags slaveri, inte minst då frihet från ett samhälle vars tempel och obelisker (för exakta observationer av sommar- och vintersolstånd såväl som för vår- och höstdagjämning) kräver en omfattande hierarki med ett stort antal slavar som byggnadsarbetare och för support av dessa – slavar som på något sätt måste motiveras till att underkasta sig kungar och prästerskap och allt det godtycke som därtill hör…

  Ja, förlåt att det blev lite långt… typiskt för mig! Jag hoppas det blir värt det för dig som läst…

  Shalom

   
 2. 144000treesoflife

  20 augusti, 2013 at 03:00

  Ja, Johannes, det finns ju mera i dina ord ovan… Jag fäster mig särskilt vid dina ord ”för att vi alla skulle kunna vara helt säkra på när i historien Johannes döparen (och därefter Jesus) trädde fram…”

  ”Helt säkra…” Verkligen? Hur många vet du som är helt säkra och överens med alla andra som också är helt säkra?…

  Och likväl håller jag helt med dig! Ja faktiskt, jag är helt övertygad om att de fakta som Bibeln sådan den ursprungligen är skriven ger oss fullt tillräckliga data, och alla nödvändiga pusselbitar för att hitta rätt i tiden vad bibelns händelser beträffar.

  Det som hindrar oss mest är vars och ens våra egna förutfattade meningar!

  Dock är jag rätt övertygad om att just detta, vem du än är som läser, kommer att vara en rätt svårsmält nöt att knäcka och att acceptera. Det kommer att krävas en hel del intresse och motivation för dig att acceptera de resultat jag hitintills kommit fram till. För hur kan du veta att just mina studier, av alla de som erbjuds, är de som är värda att ta tid till och tränga in i på djupet? Det finns ju så många andra…

  Därför gäller ju också att var och en som inte av någon anledning råkar hitta rätt referens till rätt föregångare är dömd att själv återuppfinna hjulet… Ja, här krävs verkligen en sann Guds ledning, för Han allena är ju den som verkligen vet. Han är den som allena äger facit.

  Likväl, låt mig göra mitt bästa att åtminstone peka ut stigens början. Ja, du visste ju säkert redan att Bibeln är det enda pålitliga rättesnöret. Men kanske kan du ändå ha lite nytta av att hitta några av Bibelns nyckeltexter rörande dessa ting? Kanske ett fokuserat bibelstudium skulle vara av intresse? Sedan är det ju helt upp till dig hur djupt du önskar gräva… Helt upp till dig att välja när du tillåter dig att hindras av de förutfattade meningar just du fått dig givna från den undervisning du tidigare tagit del i… Du precis som jag och som säkert alla andra… För vi sitter nog alla och envar i samma båt och på samma stormiga hav…

  Du finner bibelstudiet – rörande den exakta tiden för händelserna runt Jesu korsfästelse – här: http://adamoh.org/TreeOfLife.lan.io/NTCh/AFewHelpfulQuestions.htm

  När och om du sedan småningom blir mogen för det som har med Daniels bok att göra, ja, då är du även välkommen till följande länk – en länk som visserligen kan hjälpa dig komma över några av de största stötestenarna som kanske hindrar dig från att direkt acceptera det du finner under länken ovan…

  Mera djupstudium – rörande allt som har med Daniels bok och GTs historieskrivning att göra – här: http://adamoh.org/TreeOfLife.wan.io/OTCh/Centuries1to7BCE/GateWayToDanielsPropheciesAndOTHistoryFromAboutHisTime.htm

  Shalom

   

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: